Khutba 47 - De liefde voor Allah en …

Khutba 47 - De liefde voor Allah en Zijn Boodschapper -1-

Beste broeders en zusters,

 

De liefde voor Allah en Zijn Boodschapper is een van de belangrijkste fundamenten van het geloof. Elk moslim behoort te houden van Allah en Zijn Boodschapper. Zonder liefde voor Allah en Zijn Boodschapper is er geen sprake van geloof. Alleen middels deze liefde zal de dienaar succes behalen in dit wereldse leven en in het hiernamaals. Wat deze liefde hem zal opleveren, zal geen andere daad hem kunnen opleveren.

 

De beloning van de oprechte liefde voor Allah

 

Anas bin Malik zei: Een man hield ons tegen bij de deur van de moskee toen de Boodschapper van Allah en ik ons klaarmaakten om naar buiten te gaan. Hij vroeg: “Boodschapper van Allah, wanneer zal het (Laatste) Uur plaatsvinden?”

Wat heb je voorbereid met het oog op deze gebeurtenis?” vroeg de Profeet hem.

“Met het oog op deze gebeurtenis heb ik niet veel gebeden verricht, ik heb niet veel gevast en weinig aalmoezen gegeven, maar ik heb liefde voor Allah en voor Zijn Boodschapper”, antwoordde hij hem. De Boodschapper van Allah besloot: “Je zult verenigd worden met diegenen waarvan je hield.” (al Boekcharie en Moeslim)

 

Volgens een andere versie van deze hadieth wordt er overgeleverd dat Anas gezegd heeft: “Na onze bekering tot de Islam heeft niets ons zo verheugd als de volgende woorden van de Profeet: “Je zult verenigd worden met diegenen waarvan je hield.”

 

Waarom waren de metgezellen zo blij met deze uitspraak van de Profeet? Ze waren blij met dit nieuws omdat ze vernamen dat de gelovige dienaar door de oprechtheid in de liefde voor Allah en voor Zijn Boodschapper een graad van verdienste kan bereiken, die hij zelden kan bereiken door het verrichten van daden.

Vaak worden de daden van de dienaar bezoedeld door tekortkomingen en nalatigheid en zijn ze onderhevig aan verzwakking. Maar als jij in je hart een oprechte, zuivere en duurzame liefde voor Allah en Zijn Boodschapper hebt, dan compenseert dit de onvolmaaktheden in jouw daden en verheft het jou naar de hoge graden van verdienste die jij nooit hoopte te bereiken met jouw eigen daden. Bij Allah, de dienaren die oprecht zijn in hun liefde voor Allah en Zijn Boodschapper, zij hebben de anderen die vol energie daden verrichten, ingehaald terwijl ze rustig in hun bed sliepen en ze zijn de karavaan al enkele rondes voor, gewoon door recht te staan. Dus, houden van Allah en Zijn Boodschapper is een groot succes en het niet houden van hen is een groot verlies.

 

(Je moet aanbidden -leren, lezen, denken, smeekbede, sterke wil- om te kunnen houden van Allah en Zijn Boodschapper. En wanneer je van ze houdt, dan zullen je daden meer betekenen dan de daden van iemand die vol energie daden verricht en niet of weinig houdt van Allah en Zijn Boodschapper.)

 

Ben jij oprecht in je liefde voor Allah en Zijn Boodschapper? Hou jij echt van Allah en Zijn Boodschapper? Waaraan is je liefde voor Allah en Zijn Boodschapper te herkennen? Weet oh dienaar van Allah! Dat de oprechte liefde vraagt om bewijs.

‘Ik hou van Allah!’ ‘Ik hou van de Profeet!’ Wanneer was de laatste keer dat je aan hen dacht? Wanneer was de laatste keer dat je over hen sprak? Wanneer was de laatste keer dat jij je tranen liet vloeien uit liefde voor hen? Wanneer was de laatste keer dat jij knielde voor Allah? Wanneer was de laatste keer dat jij de Koran las? Wanneer was de laatste keer dat jij een Soennah van de Profeet praktiseerde?

 

Nogmaals, de oprechte liefde vraagt om bewijs en de oprechte liefde accepteert alleen daden als bewijs. Allah zegt:

 

قلإنكنتمتحبوناللهفاتبعونييحببكمالله 

 

“Zeg (O Mohammed): Als jullie van Allah houden, volg mij dan…” (A-li Imran: 31)

 

Als wij mensen om ons heen om dit bewijs vragen dan horen wij meer dan dat wij daden zien. Dit is een groot probleem. Mensen beweren met woorden maar doen niets aan daden. Dit is een tegen bewijs. Dit is een bewijs dat velen niet of weinig houden van Allah en Zijn Boodschapper. Want anders zouden de daden als bewijs naar voren komen en niet de woorden.

 

De komende khoetba’s zal ik het dan hebben over manieren om toegang te krijgen tot de liefde van Allah en Zijn Boodschapper. Ik zal vandaag beginnen met de liefde voor Allah.

 

Een van de manieren om toegang te krijgen tot de liefde van Allah is het liefhebben van de Koran. Bepaalde geleerden zeiden:

 

علامةحباللهحبالقرآن

“Een teken voor de liefde van Allah is het liefhebben van de Koran…”

 

Waarom is het liefhebben van de Koran een teken voor de liefde van Allah?

Dit is omdat de Koran bestaat uit de Woorden van Allah. Degene die de Woorden van Allah leest, is in conversatie met Allah. En degene die in conversatie is met Allah is in relatie met Allah. Weet dat als iemand relatie wil aangaan met Allah, van Hem houdt.

 

Is het niet buitengewoon dat Allah, de Allergrootste, de Allerhoogste, de Meester van de Heerschappij, dit zwakke en kleine wezen, uitverkoren heeft om Zijn Woorden te ontvangen? Is het niet buitengewoon dat Hij Soebhanahoe wa Ta’la dit zwakke wezen bevoorrecht en geëerd heeft  door het voor hem mogelijk te maken om conversatie en relatie aan te gaan met Hem Soebhanahoe wa Ta’la?

 

Ibn al-Jawzi -moge Allah hem genade schenken- heeft gezegd: “Wie de sublieme Koran reciteert, moet in beschouwing nemen hoe omvangrijk de goedheid van Allah de Allerhoogste is ten opzichte van Zijn schepsels, door het begrijpen van Zijn Woorden toegankelijk te maken voor hun intelligentie. Hij moet zich er ook bewust van worden dat de woorden die hij reciteert  niet afkomstig zijn van een mens, hij moet de grootsheid van hun Auteur -verheven zij Hij- voelen en erover nadenken.” (Moekhtasaroe Minhaji’l Qasidin)

 

 

O dienaar van Allah! Weet dat Allah jou uitverkoren en geëerd heeft door het voor jou mogelijk te maken Zijn Woorden te lezen. Volgens sommige gegevens uit de overleveringen hebben de Engelen dit voorrecht niet gekregen. Zij kunnen de Woorden van Allah niet lezen. Daarom dalen ze wanneer een mens de Koran reciteert om te luisteren naar de Woorden van Allah.

 

Ibn as-Salah -moge Allah hem genade schenken- heeft gezegd: “De recitatie van de Koran is een gave waarmee Allah de mensen geëerd heeft. Volgens sommige gegevens uit de overleveringen hebben de Engelen dit voorrecht niet gekregen en proberen zij om dit te horen uit de mond van de mensen.” (Al Itqan fi ‘Ulumi’l Qur’an) (geen sterke bewijs)

 

O dienaar van Allah! Allah heeft jou uitverkoren en geëerd met de Koran. Jij zult geëerd blijven zolang jij een goede relatie hebt met de Koran, je zal geëerd blijven zolang je behoort tot de mensen van de Koran. Want de Boodschapper van Allah zei: “De beste onder jullie is degene die de Koran geleerd en onderwezen heeft.” (al Boecharie)

 

In een andere overlevering zei hij: “Allah Soebhanahoe wa Ta’la heeft Mensen onder de mensen.” De metgezellen vroegen: “Wie zijn zij, o Boodschapper van Allah?” Hij antwoordde: “Het zijn de Mensen van de Koran; zij zijn de Mensen van Allah en Zijn naaste omgeving.” (Soenan Ibn Madja; Shaykh al-Albani verklaart hem authentiek.)

 

Maar als jij de relatie verbreekt met de Koran door er geen interesse voor te hebben, door het niet te lezen, door er niet naar te luisteren, door er niet over na te denken, door hem niet in praktijk toe te passen…dan is er geen eer meer voor jou. Dan ben jij bij Allah een waardeloos persoon. En weet dat jou bewering dat jij van Allah houdt vals is en weet zeker dat Allah niet van jou zal houden.

 

Hoe is jouw relatie met de Koran? Wanneer was de laatste keer dat jij de Koran in je handen heb gehad? Wanneer was de laatste keer dat jij na ging denken over een ayah van de Koran?

 

Mocht jij een goede (dagelijkse) relatie hebben met de Koran, bedank Allah voor deze gunst. Want dankzij Zijn Wil en Succes ben jij in staat geweest deze eervolle status te bekleden. Mocht jij behoren tot degenen die de Koran achtergelaten hebben, vraag nu Allah om vergiffenis en vouw je mouwen… want vanaf vandaag  zullen wij met z’n allen, met de Wil van Allah, ons best doen om de eervolle status te bekleden. Wij zullen behoren tot de mensen van de Koran. Wij zullen de Koran weer omhelzen en nooit meer verlaten. Ik zal jullie enkele manieren leren om de relatie met de Koran te verbeteren en te versterken…

 

Omschrijving ideale relatie met de Koran

 

 • Houden van de Koran

   

  Ten eerste moeten wij houden van de Koran. Hoe? Lees de Koran… lees de betekenis en de uitleg ervan en je zult er zeer zeker van houden. En wie van de Koran houdt, Allah zal van hem houden. Aisha radiyallahoe anha levert over dat de Boodschapper van Allah een man stuurde aan het hoofd van een militaire expeditie. Deze man leidde het gebed van zijn metgezellen en hij beëindigde zijn recitatie altijd met de soerah die begint met: ‘Zeg: Hij is Allah, de Enige.’ Toen de mannen terugkwamen (naar Medina), lichtten ze de Boodschapper van Allah in over dit feit. Hij zei hen: “Vraag hem waarom hij dat doet,” wat ze deden, en de man antwoordde: “Deze soerah bevat de beschrijving van de Meest Barmhartige en ik hou ervan deze soerah te reciteren.” Toen verklaarde de Boodschapper van Allah: “Zeg hem dat Allah van hem houdt.” (al Boeckharie en Moeslim)

  Soebhanallah! Deze man leest een kleine soerah, hij begrijpt de betekenis ervan, houdt van deze soerah en Allah houdt van hem. Stel je voor dat als jij de hele Koran of een gedeelte ervan leest en begrijpt en ervan houdt, hoe zal de liefde van Allah voor jou zijn?!

   

 • Lezen van de Koran

   

  Lees de Koran veelvuldig. Want voor elk letter die je leest uit de Koran krijg je tien hasanaat. De Boodschapper van Allah heeft gezegd:

   

  “Wie een letter leest van het Boek van Allah, die zal een beloning krijgen. En deze beloning zal vermenigvuldigd worden door tien. Ik zeg niet dat "Alif, Laam, Miem" één letter is, integendeel, ik zeg dat "Alif" één letter is, en "Laam" één letter, en "Miem" één letter.” (Overgeleverd door At Tirmidhi van 'AbdAllah bin Mas'oed, en het is een betrouwbare hadith)

   

 • Luisteren naar de Koran

   

  Als jij aandachtig luistert naar de Koran, zal Allah jou Zijn Genade schenken. Allah zegt:

   

  “En als de Koran wordt voorgedragen, luister er dan naar en zwijg opdat jullie genade wordt geschonken.” (al A’raaf: 204)

   

 • Memoriseren

   

  Het is zeer belangrijk om de Koran te memoriseren. Want de memorisatie van de Koran brengt vele voordelen met zich mee in het hiernamaals. De Boodschapper van Allah zei:

   

  “De Koran begeeft zich naar zijn vertrouweling als zijn graf opengaat op de Dag der Opstanding. (Als hij uit zijn graf zal komen), zal zijn toestand vergelijkbaar zijn met die van een uitgeputte man. De Koran zal hem zeggen: “Ken je mij?”

  “Nee,” zal hij antwoorden.

  “Ik ben de Koran, je metgezel. Door mij heb je dorst gehad op het midden van de warme dagen en ben je ’s nachts wakker gebleven. Wel, elke handelaar waakt over zijn handel en vandaag ben ik degene die over jouw handel waakt.” Zo zal hij een groot koninkrijk krijgen in zijn rechterhand en de eeuwigheid in zijn linkerhand. Op zijn hoofd zal er een kroon geplaatst worden die hem eerbiedwaardig maakt en zijn vader en zijn moeder zullen gekleed worden met twee mooie kledingstukken die meer waard zijn dan de bezittingen op aarde. Ze zullen zeggen: “Wat hebben wij gedaan om zulke mooie zaken te verdienen?” Er zal hen geantwoord worden: “Het is dankzij jullie zoon die de Koran vanbuiten geleerd heeft.” Dan zal er tegen hem gezegd worden: “Reciteer en beklim de treden van het Paradijs en kijk naar zijn kamers.” Hij blijft maar opstijgen zolang hij blijft reciteren, of het nu snel of traag is.” (Aboe Dawoed; Shaykh al Albani verklaart hem authentiek)

   

 • Nadenken over de Koran

   

Koran was neergezonden zodat de mensen nadenken over zijn verzen en zodat de verstandigen er lering uit trekken. Allah zegt:

 

كِتَابٌأَنْزَلْنَاهُإِلَيْكَمُبَارَكٌلِيَدَّبَّرُواءَيَاتِهِوَلِيَتَذَكَّرَأُولُوالْأَلْبَابِ

 

 “Het Boek, vol van zegeningen, hebben Wij jou geopenbaard zodat zij over zijn verzen nadenken en zodat de verstandigen er lering uit trekken.” (Sa’d: 29)

 

Enkel zij die nadenken, slagen erin om de verborgen schat van zegeningen er uit te halen en alleen zij die nadenken, proeven de zoetheid van de Koran… Bishr as Surrî heeft gezegd: “Het Koranvers is vergelijkbaar met een dadel, hoe meer je erop kauwt, hoe meer zijn zoete smaak vrijkomt.” (Al Burhanu fi ulumi’l Qoran)

 

Tegenwoordig stellen de meeste mensen zich tevreden om enkel de verzen ervan uit het hoofd te leren. Zo een persoon is vergelijkbaar met iemand die een koe heeft die overvloedig veel melk geeft, maar haar niet melkt en dus niet van de melk ervan profiteert.

 

 • Koran omzetten in daden

   

  Ibn al-Qayyim heeft in zijn werk Zâd al-Ma’âd gezegd: “Sommige vrome voorgangers hadden gezegd: “De Koran werd geopenbaard opdat zijn leerstellingen zouden omgezet worden in daden, maar de mens heeft zich ermee tevredengesteld om van zijn recitatie een corvee te maken.” Daarom zijn zij die het verdienen om beschouwd te worden als de Mensen van de Koran, degenen die zijn inhoud binnendringen met hun kennis en die zijn leerstellingen in de praktijk omzetten, zelfs als ze hem niet vanbuiten geleerd hebben. Wie hem van buiten geleerd heeft zonder hem te begrijpen en zonder hem in de praktijk toe te passen, behoort niet tot deze mensen, zelfs als hij zijn letters perfect uitspreekt.”

   

  Moge Allah ons maken tot de Mensen van de Koran, die de Koran dag en nacht lezen, erover nadenken, het begrijpen en het toe passen in de praktijk. En moge Allah onze broeders en zuster in Palestina bevrijden van de pijn die ze deze dagen mee maken. Moge Allah hun tranen van verdriet veranderen in tranen van blijdschap.

   

  “Wa’l-hamdoelillahie Rabbi’l A’lemien.”