Khutba 48 - De liefde voor Allah en …

Khutba 48 - De liefde voor Allah en Zijn Boodschapper -2-

Beste broeders en zusters,

 

Vorige week zijn wij begonnen met een serie khoetba’s met als thema “Liefde voor Allah en Zijn Profeet.” De eerste khoetba van deze serie ging over één van de manieren om toegang te krijgen tot de liefde van Allah; en dat was het liefhebben van de Koran. Want zoals bepaalde geleerden het ook hebben gezegd is het houden van de Koran een teken voor de liefde van Allah.

 

علامةحباللهحبالقرآن

“Een teken voor de liefde van Allah is het liefhebben van de Koran…”

 

Vandaag zullen wij weer een manier behandelen om toegang te krijgen tot de liefde van Allah. Maar voordat ik begin met ons onderwerp van vandaag wil ik met jullie een klein test doen waarmee je kunt meten of jij oprecht bent in jouw liefde voor Allah.

 

Er zijn vier manieren om er achter te komen of iemand daadwerkelijk houd van Allah. De grote geleerde Ibnoe’l Kayyim -moge Allah hem barmhartig zijn- heeft deze vier manieren opgenoemd in zijn boek ‘Tarikoe’l-Hidjratayn.’ Ik zal deze kort samengevat opnoemen.

 

De eerste manier: De persoon die van Allah houdt, zal, wanneer hij in zijn bed ligt om te gaan slapen, denken aan Allah en zijn hart richten tot Hem. En zo zal hij in slaap vallen.

 

De tweede manier: De persoon die houdt van Allah, zal, wanneer hij wakker wordt, het eerst denken aan Allah.

 

De derde manier: De persoon die van Allah houdt, zal houden van het gebed. Want het gebed is het moment wanneer de dienaar in conversatie is met Allah. Het is een feit dat een persoon ervan houdt om met zijn geliefde in conversatie te gaan. Degene die houdt van Allah, zal altijd willen bidden. Dus, als iemand de gebeden niet verricht, is hij niet oprecht in zijn liefde voor Allah. En zijn bewering dat hij houdt van Allah is vals.

 

De vierde manier: De persoon die van Allah houdt, zal in de moeilijke tijden; ziektes, rampen, verdriet etc. het eerst denken aan Allah.

 

O dienaar van Allah! Hoe oprecht ben jij in je liefde voor Allah? Aan wie denk jij voordat jij in slaap valt? Aan wie denk jij het eerst wanneer jij wakker wordt, hou jij van het gebed? Aan wie denk jij als jij verkeerd in problemen?

 

A.h.v jouw eigen antwoorden zal jij er achter komen hoe oprecht jij bent in jouw liefde voor Allah. Mocht je oprecht zijn in Zijn Liefde, bedank daarvoor Allah. Mocht je zwakjes zijn in je liefde voor Allah, luister dan goed naar wat ik jou gaat vertellen…

 

Beste jongens en meisjes, broeders en zusters,

 

Één van de manieren om toegang te krijgen tot de liefde van Allah is het omgaan met mensen die oprecht van Allah houden.

 

Het omgaan met vrome mensen zal jou vele voordelen opleveren in dit wereldse leven en ook in het hiernamaals.

 

In dit wereldse leven zal jij, door met hen om te gaan, ook vroom worden. Want …

 

 • hun manieren van omgang en hun uitspraken zullen jou Allah herinneren,

 • je zult door te luisteren naar hun wijze woorden houden van Allah,

 • zij zullen jou goede adviezen geven,

 • zij zullen jou weerhouden van het slechte en

 • zij zullen jou het goede gedrag leren.

   

  Kortom, door met vromen om te gaan zal jij ook vroom worden. Immers, de boodschapper van Allah zei:

   

  المرءعلىدينخليلهفلينظرأحدكممنيخالل

   

  “Het geloof van de mens is te vergelijken met die van zijn vriend. Ieder van jullie moet goed opletten bij de keuze van zijn vriend.” (Aboe Dawoed 4833, Thirmidhie 2379; Shayk al-Albanie verklaart hem authentiek)

   

  Ibn al-Jawzie -moge Allah hem genade schenken- heeft gezegd: “Voordat hij een vriend kiest, moet hij deze vijf eigenschappen bezitten:

   

 1. hij moet een verstandig persoon zijn
 2. een goed gedrag hebben
 3. niet verdorven zijn
 4. noch een vernieuwer
 5. noch een materialist die enkel denkt aan het verzamelen van de bezittingen van deze wereld.

 

De rede (het verstand) is het kapitaal (van de mens). Je hebt er geen enkel belang bij om een gek als vriend te nemen, want terwijl hij jou van nut wil zijn, brengt hij je alleen maar schade toe. Met verstandig bedoelen we de persoon die de zaken begrijpt zoals ze zijn, hetzij uit zichzelf, hetzij via iemand die dit begrijpen heeft.

 

Het goed gedrag is een noodzakelijke eigenschap. Welk nut heeft het anders om een vriendschap aan te knopen met iemand die intelligent is maar bij wie het volstaat dat woede en wellust hem overmannen, hem zijn verstand doen verliezen en hem aanmoedigen om zijn begeerte te volgen?

 

De verdorvene is iemand die Allah niet vreest en aan een persoon die Allah niet vreest, mag je geen vertrouwen schenken, want je bent niet veilig voor zijn verraad.

 

Als je omgaat met een vernieuwer, loop je het risico dat je zal aangestoken worden door zijn vernieuwingen.

 

Ten slotte is het de plicht van de gelovige om de mensen te vermijden die als enige zorg het verzamelen van de bezittingen van deze wereld hebben. Zij zullen hem immers wijzen op de manieren om de materiële bezittingen van deze wereld te verzamelen en te bewaren en ze zullen hem aansporen om gierig te zijn, wat hem zal afleiden van zijn zoektocht naar zijn redding.

 

Als iemand deze kwaliteiten in zich verenigt, is zijn gezelschap niet alleen nuttig in deze wereld, maar ook in de hoge graden van het hiernamaals waartoe dit leidt. Op die manier moet de aanbeveling van de vrome voorgangers begrepen worden: ‘Heb veel broeders (in Islam), want elke gelovige zal op de Dag der Opstanding het recht hebben om bij Allah te bemiddelen ten voordele van iemand anders.’

 

Het is mogelijk dat een dienaar omwille van zijn zondes naar de Hel gaat en er enkel uit komt dankzij een gelovige die hij als vriend had in de aardse wereld, en van wie Allah aanvaardt dat hij voor hem bemiddelt. De Boodschapper van Allah zei:

“Als Allah de gelovigen van het Vuur zal redden, zullen ze zeker van zijn dat ze er veilig voor zijn. Zo hevig als een gesprek kan zijn tussen één van jullie en zijn tegenstander over een recht dat hem verschuldigd is in deze wereld, zal dit niet méér aandringend zijn dan het gesprek dat zal gehouden worden tussen de gelovigen en hun Heer over hun broeders die in het vuur geworpen zullen worden. Ze zullen dan zeggen: ‘Heer! Onze broeders verrichtten het gebed, ze vastten en ze verrichtten de bedevaart met ons! En nu heeft U ze in het vuur geworpen!’ Allah zal hen zeggen: ‘Ga maar! En haal degenen die jullie kennen er uit!’ Ze zullen hen gaan zoeken en ze zullen hen herkennen aan hun gezichten. Het vuur zal hun gezichten niet aantasten. Bij sommigen zal het vuur tot aan de knieën komen, bij anderen tot aan de enkels. Ze zullen hen eruit laten halen en ze zullen vervolgens zeggen: ‘Heer, wij hebben degenen eruit gehaald die U ons bevolen hebt eruit te halen!’ Hij zal hen zeggen: ‘Haal diegene eruit die in zijn hart het gewicht van een muntstuk van één dinar aan geloof heeft’, vervolgens zal Hij hen vragen om eruit te halen wie in zijn hart het gewicht van een half muntstuk van één dinar aan geloof heeft, daarna degene wie in zijn hart het gewicht van een mosterdzaadje aan geloof heeft.’ (Ibn Madjah; Shaykh al-Albani verklaart hem authentiek)

 

Dus, beste moslim, ga na met wie je omgaat, want weet dat jij het geloof, eigenschappen en het karakter zal overnemen van degene met wie jij omgaat.

المرءعلىدينخليلهفلينظرأحدكممنيخالل

 

“Het geloof van de mens is te vergelijken met die van zijn vriend. Ieder van jullie moet goed opletten bij de keuze van zijn vriend.”  (Aboe Dawoed 4833, Thirmidhie 2379; Shayk al-Albanie verklaart hem authentiek)

 

 

“Wa’l-hamdoelillahie Rabbi’l A’lemien.”